Odemon #312

Rah, rah, rah!
Beat the rest!
Rah, rah, rah!
They are fin’!
Rah, rah, rah!
They will lose!
Rah, rah, rah!
To Plusle, my friend!

-Odemon #312 Minun